Phần 2: Cấu hình + code trong laravel

Mở file config/filesystem.php thêm thông tin sau:

Mở file env thêm 4 thông tin lấy từ phần 1 vào cuối file

GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID=
GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET=
GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN=
GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID=

(Lưu ý: APP_NAME + APP_URL cần sửa thành domain của web)

Cài đặt package https://github.com/nao-pon/flysystem-google-drive (phiên bản 1.1)

Tạo file app/Providers/GoogleDriveServiceProvider.php với nội dung:

Đăng ký GoogleDriveServiceProvider trong file config/app.php

Upload file từ local lên drive

$googleDriveStorage = \Storage::disk('google_drive');

$contents = file_get_contents('duong_dan_file_can_upload');

$googleDriveStorage->put('ten_file', $contents);

Get 1 file trên drive

$googleDriveStorage = \Storage::disk('google_drive');

$fileinfo = collect($googleDriveStorage->listContents('/', false))
->where('type', 'file')
->where('name', 'ten_file')
->first();

$fileinfo['path'] -> đường dẫn file trên drive

Chi tiết các query khác có thể xem TẠI ĐÂY

Theo dõi lại PHẦN 1

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận