Cài đặt thư viện : composer require guzzlehttp/guzzle

Link thư viện: https://github.com/guzzle/guzzle

Để tải file ta sử dụng sink trong guzzle , chi tiết có thể xem tại đây

$client = new \GuzzleHttp\Client([
'verify' => false, (sử dụng nếu request từ http)

'http_errors' => false (bỏ qua lỗi nếu có lỗi xảy ra trong quá trình download)
]);
$response = $client->request('GET', 'link_file_can_download',
['sink' => 'link_luu_file']);

Để check dung lượng file trước khi download về bạn sử dụng option stream,  thuộc tính content-length sẽ trả về dung lượng file đó.

$client_check = new \GuzzleHttp\Client(['http_errors' => false]);
$response_check = $client->request('GET', 'link_file_can_download', ['stream' => true]);
$check_size = $response_check->getHeader('Content-Length');

Bạn có thể kết hợp download file = guzzle , xong upload file vừa download lên google drive tự động THEO HƯỚNG DẪN NÀY

 

 

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận