Phần 2: Cấu hình + code trong laravel

Mở file env thêm 4 thông tin lấy từ phần 1 vào cuối file

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION= (Vào phần quản lý bucket sẽ thấy aws region)
AWS_BUCKET= (tên bucket)

Cài đặt package: https://packagist.org/packages/league/flysystem-aws-s3-v3

Upload file từ local lên s3

$s3 = \Storage::disk('s3');

$contents = file_get_contents('duong_dan_file_can_upload');

$s3->put('ten_file', $contents,'public');

Get url 1 file từ s3

\Storage::disk('s3')->url('ten_file')

Nếu file ảnh ở chế độ public, các bạn có thể nhúng url vào thẻ img là hiển thị được luôn

Theo dõi lại PHẦN 1

 

Nếu thấy hữu ích , ngại gì mà không share bài viết này

Chia sẻ

Bình luận